Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVERS

HARVEST FINANCE B.V. d.d. 1-5-2018 

1. TOEPASSSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en Overeenkomst tussen HARVEST FINANCE B.V. en Opdrachtgever waarop HARVEST FINANCE B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar ‘de geest van’ deze algemene voorwaarden.

1.3 Indien HARVEST FINANCE B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat HARVEST FINANCE B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door HARVEST FINANCE B.V. en Opdrachtgever ondertekende schriftelijke Overeenkomst door HARVEST  INANCE B.V. retour is ontvangen, behoudens het hierna in 2.2 bepaalde. 2.2 Indien de door Opdrachtgever getekende Overeenkomst door HARVEST FINANCE B.V.
(nog) niet retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat
HARVEST FINANCE B.V. op verzoek van Opdrachtgever is begonnen met uitvoering van de Overeenkomst. 

3. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
3.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HARVEST FINANCE B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan HARVEST FINANCE B.V. worden verstrekt. 

3.2 Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst door HARVEST FINANCE B.V. van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever HARVEST FINANCE B.V. van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis. 

4 LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De Overeenkomst tussen HARVEST FINANCE B.V. en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

4.2 De Overeenkomst kan door zowel HARVEST FINANCE B.V. als Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van HARVEST FINANCE B.V. te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door HARVEST FINANCE B.V. in verband met de Overeenkomst gemaakte kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 HARVEST FINANCE B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ten aanzien van de
beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis van HARVEST FINANCE B.V.. 

5.2 HARVEST FINANCE B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

5.3 HARVEST FINANCE B.V. kan meer werkzaamheden verrichten en aan in Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe overeenstemming is bereikt in de Overeenkomst, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 5.4 Bij afronding van de werkzaamheden kan HARVEST FINANCE B.V. een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. Vóór afronding van de werkzaamheden kan HARVEST FINANCE B.V. mondelinge, concept- of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies of schriftelijk (eind)rapport van HARVEST FINANCE B.V. prevaleert. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een concept- of tussentijds advies, rapport of presentatie. Indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie, dient Opdrachtgever HARVEST FINANCE B.V. daarvan in kennis te stellen, waarna HARVEST FINANCE B.V. het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen. 

5.5 HARVEST FINANCE B.V. is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de werkzaamheden te actualiseren, naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan. 

5.6 De door HARVEST FINANCE B.V. als onderdeel van de werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die Opdrachtgever naar aanleiding en/of mede op basis van de werkzaamheden van HARVEST FINANCE B.V. neemt of wil nemen, waaronder begrepen het nemen van managementbeslissingen in de onderneming van Opdrachtgever. 

5.7 Op verzoek van Opdrachtgever worden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Overeenkomst geretourneerd. Wij houden ter zake van de  Overeenkomst een eigen (elektronisch) dossier aan met daarin naar oordeel van HARVEST FINANCE B.V. (kopieën van) relevante stukken, die in het bezit van bHARVEST FINANCE B.V. blijven. 

5.8 Het staat HARVEST FINANCE B.V. vrij gedurende de Overeenkomst of na het einde daarvan werkzaamheden te verrichten voor of op enigerlei wijze betrokken te zijn bij activiteiten van anderen dan de Opdrachtgever, voor zover dergelijke werkzaamheden het belang van Opdrachtgever niet schaden. 6. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST 

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 6.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HARVEST FINANCE B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen HARVEST FINANCE B.V. bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. 

6.3 Zonder daarmee in gebreke te zijn , kan HARVEST FINANCE B.V. een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

7. GEHEIMHOUDING 

7.1 HARVEST FINANCE B.V. is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst. Deze verplichting geldt niet voor zover HARVEST FINANCE B.V. verplicht is tot openbaarmaking uit hoofde van de wet en/of een op HARVEST FINANCE B.V. of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan HARVEST FINANCE B.V. rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.

7.2 Tenzij daartoe door HARVEST FINANCE B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van HARVEST FINANCE B.V., die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

7.3 HARVEST FINANCE B.V. behoudt zich het recht voor – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van
Opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de
media algemeen bekend zijn gemaakt. 

7.4 HARVEST FINANCE B.V. zal passende maatregelen nemen om vertrouwelijke (persoonsgebonden) informatie te beschermen.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1 HARVEST FINANCE B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten en diensten van de
geest die HARVEST FINANCE B.V. gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/ of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van
de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan HARVEST FINANCE B.V. de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom
heeft of geldend kan maken 

8.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten en diensten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,
(model-)contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van HARVEST FINANCE B.V., een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van
derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, mist met expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van HARVEST FINANCE B.V.. 

9. BETALING
9.1 Betaling dient steeds zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door HARVEST FINANCE B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, door middel van overmaking ten gunste van een door HARVEST FINANCE B.V. aan te wijzen bankrekening, tenzij schriftelijk anders door HARVEST FINANCE B.V. aangegeven. HARVEST FINANCE B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren. 

9.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die HARVEST FINANCE B.V. maakt of heeft gemaakt in verband met de niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever. 

9.3 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van HARVEST FINANCE B.V. daartoe aanleiding geeft, is HARVEST FINANCE B.V.
gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door  HARVEST FINANCE B.V. te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is HARVEST FINANCE B.V. gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de
Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan HARVEST FINANCE B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

10. RECLAMES

10.1 Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/ of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle
aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek of de tekortkoming aan HARVEST FINANCE B.V. kenbaar te worden gemaakt, met uitzondering van die gevallen waarin Opdrachtgever aantoont het gebrek of de tekortkoming
redelijkerwijs niet eerder ontdekt kon worden. 

10.2 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij HARVEST FINANCE B.V. opdracht gegeven heeft. 

10.3 Indien vaststaat dat de klacht gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal HARVEST FINANCE B.V. zorgdragen voor herstel tenzij dit voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door
Opdrachtgever gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Ongeacht of het alsnog deugdelijk verrichten van de overeengekomen prestatie niet meer mogelijk of zinvol is, zal
HARVEST FINANCE B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 Aansprakelijkheid. 

11. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING
11.1 HARVEST FINANCE B.V. is bevoegd denakoming van de verplichtingen op te schortenof de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. 

11.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HARVEST FINANCE B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

11.3 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is HARVEST FINANCE B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

11.4 Indien HARVEST FINANCE B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

11.5 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HARVEST FINANCE B.V. vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HARVEST FINANCE B.V. op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

12. OVERMACHT 

12.1 HARVEST FINANCE B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens mede wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HARVESTFINAN CE B.V. geen invloed kon uitoefenen, doch waardoor HARVEST FINANCE B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

12.3 HARVEST FINANCE B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

12.4 Voorzoveel HARVEST FINANCE B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HARVEST FINANCE B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Indien HARVEST FINANCE B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

13.2 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat HARVEST FINANCE B.V. jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. 

13.3 HARVEST FINANCE B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HARVEST FINANCE B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens. 

13.4 Indien HARVEST FINANCE B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HARVEST FINANCE B.V. beperkt tot maximaal driemaal het over de laatste kalendermaand verschuldigde Honorarium. 

13.5 De aansprakelijkheid van HARVEST FINANCE B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/ haar verzekeraar in voorkomend geval vermeerderd met het eventuele overeengekomen eigen risico. 

13.6 HARVEST FINANCE B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

13.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft opschade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HARVEST FINANCE B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HARVEST FINANCE B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HARVEST FINANCE B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan derden. 

13.8 Indien HARVEST FINANCE B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden HARVEST FINANCE B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 

13.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HARVEST FINANCE B.V. of zijn leiding gevende ondergeschikten. 

14. E-MAIL

14.1 Partijen kunnen door middel van e-mail met elkaar communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico’s kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail. Partijen zullen al hetgeen zedelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel tussen partijen over de inhoud van de ontvangen mail, is de inhoud van de door verzender verzonden mail bepalend. 

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN lle rechtsbetrekkingen waarbij HARVEST FINANCE B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

15.2 De rechter in de vestigingsplaats van HARVEST FINANCE B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HARVEST FINANCE B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

16. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN 16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. 

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met HARVEST FINANCE B.V.. 17. DEFINITIES In deze algemene voorwaarde  wordt verstaan onder: 

17.1 HARVEST FINANCE B.V. – de handelsnaam waaronder HARVEST FINANCE B.V. handelt en diensten verleent. 

17.2 Opdrachtgever – de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarvoor HARVEST FINANCE B.V. werkzaamheden verricht 

17.3 Overeenkomst – de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij HARVEST FINANCE B.V. zich verplicht om werkzaamheden jegens Opdrachtgever te verrichten. 

17.4 Honorarium – het totaal van de door Opdrachtgever en HARVEST FINANCE B.V. in de Overeenkomst overeengekomen vergoedingen, waaronder in elk ieder 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste financiële trends en weetjes.
Abonneer
Harvest Finance Logo

Als jouw gedreven accountant en inspirerende business coach, streven we ernaar om jouw onderneming te laten bloeien! Maak nu een afspraak voor een gratis adviesgesprek en ontdek hoe we samen jouw succes kunnen verwezenlijken!

Wij zijn er om jou te ontzorgen, zodat jij je volledig kunt concentreren op jouw onderneming. En daar stopt het niet - we streven er ook naar om jouw bedrijf winstgevender te maken! Laat ons jouw partner zijn in groei en succes, en samen gaan we voor goud!

Contact gegevens

Adres: 
Stadsring 157 B
3817 BA Amersfoort
Telefoon: +31 33 200 3 200 
Mail:  info@harvestfinance.nl
Open van:  Ma t/m Vr: 09:00–18:00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram